Quiz 1

W którym roku walutę euro wprowadziły Cypr i Malta?
 • 1 stycznia 1999 roku
 • 1 stycznia 2001 roku
 • 1 stycznia 2008 roku
 • 1 stycznia 2009 roku
Pytanie 01/10
Jaki jest podstawowy cel NBP?
 • Utrzymanie stabilnego poziomu cen przy jednoczesnym wspieraniu polityki gospodarczej rządu, o ile nie ogranicza to podstawowego celu NBP
 • Finansowanie deficytu budżetowego państwa
 • Ustalanie wysokości płacy minimalnej
 • Udzielanie kredytów przedsiębiorstwom i osobom fizycznym
Pytanie 02/10
Do podstawowych instrumentów polityki pieniężnej nie należy:
 • Polityka stóp procentowych
 • Operacje otwartego rynku
 • Kontrola rezerw obowiązkowych
 • Emisja obligacji skarbowych
Pytanie 03/10
Lokata terminowa jest to:
 • Depozyt składany w banku na określony w umowie okres
 • Inwestycja w papiery wartościowe
 • Depozyt bankowy w walucie obcej
 • Ujemne saldo na rachunku
Pytanie 04/10
Jaki rodzaj karty bankowej jest inaczej zwany „elektroniczną portmonetką”?
 • Karta debetowa
 • Karta kredytowa
 • Karta przedpłacona
 • Karta obciążeniowa
Pytanie 05/10
Ceny kształtowane przez popyt i podaż, to ceny:
 • Urzędowe
 • Rynkowe
 • Sprzedaży
 • Regulowane
Pytanie 06/10
Spadek przeciętnego poziomu cen w gospodarce to:
 • Denominacja
 • Deflacja
 • Dewaluacja
 • Inflacja
Pytanie 07/10
WIBOR to oprocentowanie depozytów oferowanych na rynku międzybankowym w:
 • Londynie
 • Zurychu
 • Brukseli
 • Warszawie
Pytanie 08/10
Odwołanie członka organu spółdzielni następuje:
 • W głosowaniu jawnym
 • W głosowaniu proporcjonalnym
 • W głosowaniu tajnym
 • W głosowaniu wielostopniowym
Pytanie 09/10
Z punktu widzenia form własności wyróżniamy przedsiębiorstwa:
 • Państwowe, prywatne, spółdzielcze
 • Małe, średnie i duże
 • Usługowe i produkcyjne
 • Handlowe, przetwórcze i finansowe
Pytanie 10/10